ដំណឹងអាហារូបករណ៍ SCHOLARSHIP ANNOUNCEMENT

ចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឌីជីថល និងព័ត៌មានវិទ្យាមែនទេ? ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន! គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញការងារឌីជីថល មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសនូវកម្មវិធីអាហារូបករណ៏របស់យើងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដៃគូរ រួមមាន៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង និងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង។ ស្កេន QR Code ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ Looking to pursue a digital or IT career?  We’ve got you covered! USAID Digital Workforce Development is excited to announce our scholarship program with partnering universities: National University of Management National ... click to continue