កិច្ចប្រជុំCALOHEA Sixth General Meeting ប្រទេសម៉ាឡេសុី

ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ អត្ថបទ ប៉ែន ឌីណា ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារគម្រោងCALOHEAរបស់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន០២រូប ដឹកនាំដោយលោកស៊ិន ពុទ្ធាសាធ សាកលវិទ្យាធិការរង និងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងនិងលោកប៉ែន ឌីណា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ CALOHEA Sixth General Meeting នៅសណ្ឋគារ Concorde Hotel, ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ, ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល០៣ថ្ងៃ ផ្តោតលើការចែករំលែកការអនុវត្តនៃយន្តការធំៗចំនួន៣ Recognition Mechanism​ (RM)ដែលមានយន្តការRM 1 Qualification Reference Framework, RM 2 Student Workload and RM 3 Authentic Assessment តាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញ និងការពិភាក្សាដោយមានអ្នកសម្របសម្រួលតាមជំនាញ SAG។ ការពិភាក្សាតាមក្រុមជំនាញ Subject Area Group (SAG)ទាំង៣ដែលមាន Civil Engineering, Medicine និង Teacher Education ការ​រៀបចំផែនការត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ និងថ្ងៃទី៣នៃកិច្ចប្រជុំត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ជាការធ្វើបទបង្ហាញលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាក្រុមទាំង៣ និងកម្មវិធីបន្ទាប់ជាការពិភាក្សាការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំNational ... click to continue