មន្ត្រីអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន២រូបចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគម្រោងLab-Based Education(LBE)

មន្ត្រីអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងចំនួន២រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតិឲ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការផ្សារភ្ជាប់រវាងសាកលវិទ្យាល័យនិងវិស័យឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការអប់រំនិង ស្រាវជ្រាវលើជំនាញវិស្វកម្ម ក្រោមគម្រោងLab-Based Education(LBE) ដែលគាំទ្រដោយ JICA ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ដល់១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅTokyo Institute of Technology ... click to continue