ការសិក្សាអនឡាញអំឡុងពេលបង្ការ ទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង​បានរៀបចំ​ប្រព័ន្ធសិក្សា​អនឡាញ​ដោយ​ប្រើប្រាស់ Microsoft Teams

ក្នុងករណីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសូមទាក់ទងក្រុមការងារ តាមរយៈទូរសព្ទ ឬ telegram : 092622207, 077661611