ឯកឧត្តមទុំ សារាវុធ អញ្ជើញចូលរួម “វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមបង្កើតគោលនយោបាយប្រព័ន្ធអេកូកម្ពុជា”

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយៈ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមទុំ សារាវុធ សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង រួមជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀត បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធី  “វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមបង្កើតគោលនយោបាយប្រព័ន្ធអេកូកម្ពុជា” The Training for Cambodian Startup Eco-System Policymakers ដែលកម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២០  ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅប្រទេសកូរ៉េ ។