ដំណឹងអាហារូបករណ៍ SCHOLARSHIP ANNOUNCEMENT

ចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឌីជីថល និងព័ត៌មានវិទ្យាមែនទេ?

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញការងារឌីជីថល មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសនូវកម្មវិធីអាហារូបករណ៏របស់យើងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដៃគូរ រួមមាន៖ សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង និងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង។

ស្កេន QR Code ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

Looking to pursue a digital or IT career? 

We’ve got you covered!

USAID Digital Workforce Development is excited to announce our scholarship program with partnering universities: National University of Management National University Of Battambang – NUBB Svay Rieng University

Scan below for more information and to apply. 

The USAID Digital Workforce Development is a project of University of California Berkeley made possible with the generous support from the American people through the United States Agency for International Development (USAID).