ធនធានសិក្សា (Learning resources)

ធនធានសិក្សា (Learning resources)

STUDY SMART

កញ្ចប់ Study smart នៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រែ និងបានបកប្រែដោយក្រុមគ្រូបង្រៀននៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង។ សូមភ្ជាប់តាម Link ខាងក្រោម

StudySmart

ឯកសារច្បាប់ដើម

Study Smart (hku.hk)

 

ONLINE LEARNING DURING COVID-19

ឯកសារនិងវីដេអូជំនួយក្នុងការរៀនតាមអនឡាញ

ការសិក្សាអនឡាញអំឡុងពេលបង្ការ ទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ – Svay Rieng University (sru.edu.kh)