ការសិក្សាអនឡាញអំឡុងពេលបង្ការ ទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង​បានរៀបចំ​ប្រព័ន្ធសិក្សា​អនឡាញ​ដោយ​ប្រើប្រាស់ Microsoft Teams ចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈ​  teams.microsoft.com វិធីប្រើប្រាស់ Microsoft Teams(ជាភាសាខ្មែរ):​ User Guide for Ms Team ​វិធីប្រើប្រាស់ Microsoft Teams (English):​ MicrosoftTeamsforEducation_QuickGuide_EN-US ជាវីដេអូ https://youtu.be/-iXa6ACifdU ក្នុងករណីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសូមទាក់ទងក្រុមការងារ តាមរយៈទូរសព្ទ ឬ telegram : 092622207, 077661611 ... click to continue

Invitation for Bid

INVITATION FOR BID PROCUREMENT OF GOODS, SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION LAB EQUIPMENT FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY MoEYS-HEIP-NS-G-042 ... click to continue

SICA 2nd Round table meeting

On the 6 - 7 March, 2020, All Cambodian Universities in SICA project held a round table meeting in which aimed to produce a five-year QA Strategic Plan and a guidelines for Internal Quality Assessment ... click to continue