អបអរសាទរ ខួប៣១ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ១៤ ធ្នូ ១៩៩២-១៤ ធ្នូ ២០២៣

អបអរសាទរ ខួប៣១ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ១៤ ធ្នូ ១៩៩២-១៤ ធ្នូ ២០២៣