ស្វាគមន៍ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

សូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សទើបជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

​វិធីដាក់ពាក្យសុំចូលរៀន

– បំពេញពាក្យសុំចូលរៀន electronics (pdf) ផ្ញើរទៅគ្រឹះស្ថាន

– ព្រីនចេញ បំពេញ រួចយកទៅដាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ឬ

– អញ្ជើញទៅទទួលពាក្យសុំចូលរៀន បំពេញ និងដាក់ ដោយផ្ទាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

សំណុំពាក្យសុំចូលរៀន application form2020

សំណុំពាក្យសុំចូលរៀន(អាចបំពេញបានក្នុងទម្រង់ electronic)application_form2020_fillable