សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសអ្នកបើកបរគម្រោងHEIP សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

Job Announcement
poster with an office chair and a job search announcement
TOR recruitment driver អ្នកបើកបរ