បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
- ជំនាញគ្រប់គ្រង
- ជំនាញម៉ឃីតធីង
- ជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ជំនាញកសិកម្មដោយនិរន្តរភាព

 ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់កសិកម្មដោយចិរភាព បង្កើតឡើងដោយគម្រោង ការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយគុណភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យថ្មីនៅបណ្តាខេត្តនៃកម្ពុជា (UNICAM) ដែលសហការផ្ដល់មូលនិធិដោយ កម្មវិធី Erasmus+ នៃសហគមន៍អឺរ៉ុប។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មី នៅកម្ពុជា 

...

Date:29 Nov, 2018