កម្មវិធី

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលលើ បីកម្រិត៖
- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
- ជំនាញគ្រប់គ្រង
- ជំនាញម៉ឃីតធីង
- ជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ជំនាញកសិកម្មដោយនិរន្តរភាព
...

Date:3 Aug, 2017

កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
- បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស
- បរិញ្ញាបត្របកប្រែភាសាអង់គ្លេស

- បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង
- បរិញ្ញាបត្រម៉ាឃីតធីង
- បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ
- បរិញ្ញាបត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

- បរិញ្ញាបត្រគណិតវិទ្យា
- បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
- បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

- បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ត្រ
- បរិញ្ញាបត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
- បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ និងវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ

- បរិញ្ញាបត្ររដ្ឋបាលសាធារណៈ...

Date:25 Mar, 2013

កម្មវិធីថ្នាក់បរីញ្ញាបត្ររង
- ថ្នាក់បរីញ្ញាបត្ររងគ្រប់គ្រង
- ថ្នាក់បរីញ្ញាបត្ររងគណនេយ្យ
- ថ្នាក់បរីញ្ញាបត្ររងភាសាអង់គ្លេស
...

Date:17 Sep, 2012