ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង (PA) សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការកសាង សមត្ថភាពគុណវុឌ្ឍិមន្រ្តីអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាជំនាញភាសាអង់គ្លេស ក្រោមគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា ដែលគាំទ្រថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាល ជាកម្ចីធនាគារពិភពលោក តាមរយៈក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។                                                                     ... click to continue

Invitation for quotation (walking tiler and water pump)

Invitation for quotation (walking tiler and water pump) សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមផ្ដល់ការពិគ្រោះថ្លៃ គោយន្ដដើរតាម និងម៉ាស៊ីនបូមទឹក   pdf: Walking Tiler and Water Pump ... click to continue

Invitation for bid (rebid camera and SRU MIS)

Invitation for bid (rebid digital camera and SRU MIS) សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ កាំម៉េរ៉ាឌីជីថល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង pdf: rebid camera and SRMIS         ... click to continue