ការសិក្សាអនឡាញអំឡុងពេលបង្ការ ទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង​បានរៀបចំ​ប្រព័ន្ធសិក្សា​អនឡាញ​ដោយ​ប្រើប្រាស់ Microsoft Teams ចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈ​  teams.microsoft.com វិធីប្រើប្រាស់ Microsoft Teams(ជាភាសាខ្មែរ):​ User Guide for Ms Team ​វិធីប្រើប្រាស់ Microsoft Teams (English):​ MicrosoftTeamsforEducation_QuickGuide_EN-US   ... click to continue

Invitation for Bid

INVITATION FOR BID PROCUREMENT OF GOODS, SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION LAB EQUIPMENT FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY MoEYS-HEIP-NS-G-042 ... click to continue